ការវាស់វែងគេហទំព័រ/ស៊ីដ

ការវាស់វែងគេហទំព័រ/ស៊ីដ

សូមអរគុណចំពោះបទពិសោធន៍របស់ក្រុមស្ទង់មតិរបស់យើងដែលមានជំនាញខ្ពស់លើកម្មវិធី AutoCAD យើងអាចគណនាទំហំប្រហាក់ប្រហែលលើគំនូរ CAD របស់អតិថិជនសម្រាប់ការធ្វើថវិកានិងសម្រង់ហើយទីបំផុតវាស់ទំហំគេហទំព័រត្រឹមត្រូវសម្រាប់ផលិតកម្ម។