ផ្លូវរហ័សសម្រាប់ភាពបន្ទាន់

ផ្លូវរហ័សសម្រាប់ភាពបន្ទាន់

សូមអរគុណចំពោះផែនការរៀបចំផលិតកម្មពេញលេញរបស់យើងទាំងជួរស្តុកនិងមិនមានស្តុកយើងមាន សមត្ថភាព ដើម្បីទទួលបានការឆ្លើយតបរហ័សចំពោះការសាកសួរបន្ទាន់របស់អតិថិជន។