ក្បឿងកំរាលព្រំនីឡុង

 • Nylon Flocking with PVC back 668

  នីឡុងចាក់ជាមួយ PVC ខាងក្រោយ ៦៦៨

  កំរាលព្រំ JFLOOR Flocking®ត្រូវបានផលិតឡើងដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាហ្វ្លុយស្ទ័រអេឡិចត្រូលីតដែលមានកម្លាំងខ្ពស់និងត្រូវបានផលិតពីសរសៃនីឡុង ៦.៦ ដែលមានភាពរឹងមាំជាប់នឹងស្រទាប់មូលដ្ឋាន។ មានសរសៃជាង ៨០ លានសរសៃក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េស្មើនឹងកម្រាលព្រំ ១០ ដង។ វាសម្រេចបាននូវភាពធន់នឹងស្នាមប្រឡាក់និងដីងាយស្រួលសម្អាតនិងមានភាពធន់ល្អ។

 • Nylon Flocking with PVC back 676

  ធ្វើពីនីឡុងធ្វើពីជ័រជាមួយ PVC ខាងក្រោយ ៦៧៦

  កំរាលព្រំ JFLOOR Flocking®ត្រូវបានផលិតឡើងដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាហ្វ្លុយស្ទ័រអេឡិចត្រូលីតដែលមានកម្លាំងខ្ពស់និងត្រូវបានផលិតពីសរសៃនីឡុង ៦.៦ ដែលមានភាពរឹងមាំជាប់នឹងស្រទាប់មូលដ្ឋាន។ មានសរសៃជាង ៨០ លានសរសៃក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េស្មើនឹងកម្រាលព្រំ ១០ ដង។ វាសម្រេចបាននូវភាពធន់នឹងស្នាមប្រឡាក់និងដីងាយស្រួលសម្អាតនិងមានភាពធន់ល្អ។

 • Nylon Flocking with PVC back 669

  នីឡុងចាក់ជាមួយ PVC ខាងក្រោយ ៦៦៩

  កំរាលព្រំ JFLOOR Flocking®ត្រូវបានផលិតឡើងដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាហ្វ្លុយស្ទ័រអេឡិចត្រូលីតដែលមានកម្លាំងខ្ពស់និងត្រូវបានផលិតពីសរសៃនីឡុង ៦.៦ ដែលមានភាពរឹងមាំជាប់នឹងស្រទាប់មូលដ្ឋាន។ មានសរសៃជាង ៨០ លានសរសៃក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េស្មើនឹងកម្រាលព្រំ ១០ ដង។ វាសម្រេចបាននូវភាពធន់នឹងស្នាមប្រឡាក់និងដីងាយស្រួលសម្អាតនិងមានភាពធន់ល្អ។