បន្ទះក្តារ LVT ចុះក្រោម

  • LVT Plank-Glue Down

    បន្ទះក្តារ LVT ចុះក្រោម

    យើងដំណើរការស្តុកអិលធីវីអស់រយៈពេលជាង ៤ ឆ្នាំហើយពណ៌ទាំងអស់នៃភាគហ៊ុនរបស់យើងមានប្រជាប្រិយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំសម្រាប់អាផាតមិនសណ្ឋាគារការិយាល័យនិងកន្លែងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀត។