ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

ដើម្បីផ្តល់ជូននូវផលិតផលល្អឥតខ្ចោះដល់អតិថិជនរបស់យើងយើងដំណើរការត្រួតពិនិត្យគុណភាពបីដងទាំងជួរភាគហ៊ុននិងជួរមិនមានស្តុក។
1. PQC៖ ត្រួតពិនិត្យគុណភាពដំណើរការកំឡុងពេលផលិត
២. អាយអាយស៊ីស៊ី៖ ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពចូលបន្ទាប់ពីផលិតកម្ម
3. OQC: ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពចេញមុនពេលផ្ទុក