ទំនើប

  • Modern

    ទំនើប

    1. YDQ គឺទំនើបនិងបុរាណខណៈ YRX គឺទំនើបនិងអរូបី។

    2. រោមចៀមនិងbambooស្សីឬរោមចៀមនិងសមាសធាតុផ្សំពី viscose ត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ស៊េរីនេះដើម្បីទទួលបានភាពប្រណីតនិងរលោង។