គំរូ

គំរូ

សម្រាប់ទំនិញមានដូចជាកម្រាលព្រំនិងកម្រាលឥដ្ឋអេសភីស៊ីថតទាំងអស់អាចត្រូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជនថ្មីដោយសេរីមួយឈុតក្នុងមួយក្រុម។ ប្រសិនបើសម្រាប់គម្រោងប្រើប្រាស់យើងអាចផ្តល់នូវគំរូទំហំពេញនិងអាចធ្វើគំរូតាមតម្រូវការ។

សម្រាប់របស់ដែលមិនមានស្តុកដូចជាកំរាលព្រំ Axminster និងកំរាលព្រំដោយដៃយើងអាចផ្តល់ជូននូវគំរូដែលមានគុណភាពនិងធ្វើគំរូតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។