បទផលិតកម្ម

បទផលិតកម្ម

បន្ទាប់ពីទទួលបានការយល់ព្រមពីអតិថិជនអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកផ្គត់ផ្គង់របស់យើងនឹងចេញសេចក្តីណែនាំអំពីការផលិតទៅនាយកដ្ឋានផលិតកម្មហើយគាត់នឹងតាមដានដំណើរការផលិតទាំងមូលនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអតិថិជនរបស់យើងជាពិសេសចំពោះផលិតផលដែលផលិតតាមតម្រូវការ។

យើងនឹងរក្សាការផ្សាយរបស់អតិថិជនអំពីបញ្ហាណាមួយឬពន្យាពេលក្នុងការផលិតនិងណែនាំជម្រើសនិងដំណោះស្រាយរបស់យើង។