ពែរ្ស

  • Persian

    ពែរ្ស

    ១. ការរចនារបស់ជនជាតិពែរ្សមកពីមជ្ឈិមបូព៌ាប៉ុន្តែវាមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោក។ ការរចនាបែបបុរាណធ្វើឱ្យបន្ទប់មានភាពប្រណីតនិងអាថ៌កំបាំង។

    ២. រោមចៀម NZ ពាក់កណ្តាលអាក្រក់បំផុតនិងbambooស្សីគឺជាសមាសធាតុដែលត្រូវបានគេសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រមូលនេះ។