ផ្កា

  • Flower

    ផ្កា

    ១. កម្រងផ្កាត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់សាលមង្គលការឬបន្ទប់មង្គលការវាក៏សាកសមបំផុតសម្រាប់បន្ទប់ក្មេងស្រី

    2. ជាធម្មតាសមាសធាតុគឺរោមចៀម NZ ឬរោមចៀម NZ និងនីឡុង។