ការកក់ការដឹកជញ្ជូន

ការកក់ការដឹកជញ្ជូន

ជិតបញ្ចប់ការផលិតអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកផ្គត់ផ្គង់របស់យើងនឹងផ្តល់ជូនព័ត៌មានអំពីការវេចខ្ចប់ប្រហាក់ប្រហែលទៅអ្នកជំនាញផ្នែកដឹកជញ្ជូន។

អ្នកជំនាញខាងភស្តុភាររបស់យើងនឹងពិនិត្យនិងផ្តល់ប្រឹក្សាអំពីថ្លៃដើមនិងពេលវេលានៃការដឹកជញ្ជូនដល់ក្រុមលក់ឬអតិថិជនរបស់យើងជម្រើស ២ ឬ ៣ ។

យើងនឹងកក់ការដឹកជញ្ជូនលឿនបំផុតបន្ទាប់ពីទទួលបានការបញ្ជាក់ពីអតិថិជនរបស់យើង។