ដំណោះស្រាយបញ្ហា

ដំណោះស្រាយបញ្ហា

សូមអរគុណចំពោះបទពិសោធន៍ការងារជាច្រើនឆ្នាំរបស់ក្រុមយើងលើការផលិតការត្រួតពិនិត្យគុណភាពការតំឡើងនិងការថែទាំសម្រាប់ជួរផលិតផលពេញលេញយើងតែងតែអាចស្វែងរកមូលហេតុនៃបញ្ហាគ្រប់ប្រភេទនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយល្អបំផុតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ។